Modele wzrostu endogenicznego

Najprostszym Przykładem modelu endogenicznego, qui jednocześnie obrazuje jego Główne założenia, Jest modèle AK. Modèle Ten zakłada Stały, Dodatni List poziom Technologii oraz traktuje kapitał jako oddziałem czynnik Produkcji. W efekcie poziom Produkcji jest proportionnellement cjonalny do zasobu Tak rozumianego kapitału. Dla analizy wzrostu gospodarczego w modelu AK fondamentalne znaczenie ma określenie wielkości oszcz, ności, de l`ICH wzrod powoduje też przyspieszenie Tempa wzrostu gospodarczego. Wzrouille oszczde ności wynika natomiast z obniżenia poziomu STOPY dyskontowej a także z obniżenia elastyczności krańcowej użyteczności konsumpcji. Analogiczny efekt wywołuje podniesienie poziomu Technologii. MODELE endogeniczne wzrostu kładą nacisk na efekt pośredni polegaj na tym, że wzfrost inwestycji w jednej firmie przyczynia się ne globalnego wzrostu Produkcji poprzez Zwiększenie Ogólnego poziomu wiedzy je kwalifikacji. Na gruncie endogenicznej teorii wzrostu szczególnego znaczenia nabiera Analiza możliwości oddziaływania państwa na przebieg procesów wzrostu. Państwo w tych modelach ma Wpływ nie tylko na Produkcji poziom, ALE także determinuje długookresową stopę wzrostu. Implikacją stosowania tych modeli był znaczny wzrod Badań nad korelacją Polityki państwa a obserwowanym wzrostem gospodarczym. Najważniejszy wniosek płynący z modeli endogenicznych mówi o tym, że motywacją powinna być qualité inwestycji, a nie ich Ilość. Chodzi o to, par wybierać strategicznie konkretne sektory Gospodarki, które inwestycji potrzebują najbardziej.

Jako że podstawą zrównoważonego wzrostu, w rozumieniu tej teorii, są stałe przychody z akumulacji kapitału, musiano zdépréciation jonować znaczenie założenia o malejących krańcowych przychodach z tego czynnika Produkcji. Nie ma żadnego powodu, par rezygnować z Inwestowania w kapitał ludzki kiedykolwiek i w jakimkolwiek tempie, ponieważ zakumulowana większa Ilość kapitału, przy stałej krańcowej produktywności się nie zmniejszy, un Stała pozostanie. Zatem kraj inwestujący w kapitał ludzki nie zetknie się z malejącymi korzyściami ze skali. W ogólnej postaci modèle wzrostu endogenicznego pokazuje, Jak zmiany technologiczne i organizacyjne generują powiązania między oszczla nościami, produkcją je wzrostem dochodów`na jednego mieszkańca. Teoria wzrostu cndogcniczncgo zajmuje się w szczególności efektami dynamicznymi, które gromadzą się z upływem czasu, odróżniając Wpływ Handlu na wzfrost długofalowy OD jednorazowych korzyści związanych z liberalizacją Handlu. Większość dotychczasowych modeli wzrostu endogenicznego (Aghion, Howitt 1998) dotyczy Gospodarki na poziomie krajowym. Niektórzy teoretycy zauważyli Jednak, że Efekty przepływów wiedzy między przedsiębiorstwami ujmowane w teorii wzrostu cndogcniczncgo mogą występować również w regionalnych koncentracjach Gospodarki. Co więcej, stwierdzono, że miasta i regiony o dużej koncentracji Produkcji tworzą Warunki szczególnie sprzyjające przepływom wiedzy między przedsiębiorstwami w proccsic wzajemnego uczenia się ludzi w tej samej gałęzi Przemysłu. Także przepływy Technologii i zewnętrzne korzyści technologiczne acteurs nie równomiernie, lecz z nasileniem zróżnicowanym w zależności OD regionu.